بسترهای خارجی پادکست

کست باکس

اپل پادکست

گوگل پادکست

اسپاتیفای

اورکست

پاکت کست

بسترهای داخلی پادکست

ناملیک

شنوتو

فیدیبو

پادکده

دیوار پادکست فارسی

تهران پادکست